VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т

Тема 2 Рекомендації що до створення тестових технологій

 

eac74ad73ec41edf501b052459c56ad4

Вимоги до розробки та створення тестових завдань

   Педагогічний тест (англ. «test» – проба, випробування, перевірка будь-яких якостей) являє собою сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші психолого-педагогічні характеристики. Валідність –– (англ. «valid» – придатний) один з основних критеріїв якості тесту. Чим валідніший тест, тим повніше він містить ту якість, заради вимірювання якої його було створено. Комплект тестових завдань має відповідати низці вимог.
 1. Складатися з двох блоків: 1) блоку, що відображає зміст освітнього стандарту;2) блоку, що відповідає програмі поглибленого вивчення предмета.Особливу увагу слід звертати на повноту відображення змісту освітнього стандарту (мінімуму) в першому блоці.
 2. Рекомендовано розробляти тест-карти (субтести) з кожного розділу навчальної програми даної дисципліни (не менш як 10 – 12 тестових завдань, а з усієї дисципліни загалом від 60 до 120 тестових завдань).
 3. Необхідно мати щонайменше чотири варіанти комплектів тестів з кожного розділу курсу, використовуючи 2 варіанти для проміжного (тематичного) контролю і два – підсумкового.
 4. З кожного тестового завдання та з усього комплекту тестів має бути визначено кількість балів за правильне розв’язання даного тестового завдання (кількість балів у кожному варіанті має співпадати).
 5. У всіх комплектах тестів необхідно скласти ключ з варіантами правильного розв’язання тестових завдань (еталон).
 6. Кількість балів, отриману учнями за результатами роботи з тестами, необхідно перевести у 12-бальну шкалу оцінок.Прийнято такий розподіл оцінок (хоча можливі варіанти): отримання учнем у процесі тестування від 100 до 90 % від максимальної кількості балів відповідає високому рівню; від 89 до 60 % – достатньому; від 59 до 30 % –середньому; від 29 % та нижче – початковому .
 7. Найбільші можливості для аналізу якості знань та вмінь учнів дає тест-карта, укладена з використанням різних типів тестових завдань. Бажано, щоб ці типи тестових завдань повторювались у тестах з кожного розділу програми та розташовувались по висхідній.

Методика використання контрольно-діагностичних систем на уроках.

    Контроль за рівнем знань та умінь учнів здійснюється шляхом проведення тестування на різних етапах уроку. Вхідне тестування проводиться перед початком роботи з метою формування індивідуальної навчальної програми слухача на основі виявлення наявних умінь та навичок відповідного професійного спрямування, які він набув за період попередньої трудової діяльності. Для здійснення вхідного тестування викладач повинні розробити перелік тестових завдань, що дали б змогу виявити рівень знань, умінь та навичок, якими володіє учень з даної професії. Для цього рекомендується скористатись тестами до навчальних елементів, модульних блоків та кваліфікаційних тестів. Контроль досягнень учнів у процесі навчання, метою якого є виявлення повноти оволодіння учнем навичками, що передбачені кожним навчальним елементом, здійснюється шляхом поточного тестування.

Формою проміжного контролю є тестування, що проводиться по закінченні учнем певного етапу навчання, метою якого є виявлення достатніх умінь та навичок у виконанні окремого виду робіт з модульного блоку.

Така методика застосування тестових систем забезпечує:

 • підвищення зацікавленості учнів у навчанні, зростає рівень знань;
 • збільшення обсягу самостійної роботи учнів у навчанні;
 • зменшення навантаження на викладача в підготовці та здійсненні контролю за рівнем знань, умінь та навичок учнів;
 • можливість викладачу аналізувати структуру знань кожного учня і відповідно до цього створювати та впроваджувати гнучку технологію навчання в залежності від контингенту учнів;
 • можливість здійснення індивідуального підходу до кожного учня в залежності від структури його знань з відповідним вибором методики навчання;
 • здійснення диференціації учнів за рівнем знань;
 • об’єктивність процесу оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках технологій.

   Реалізуючи будь-яку систему тестування знань учнів, слід враховувати галузь використання тестів, кількість учнів, наявність людських та механічних ресурсів для реалізації тестів [20]. Розглянута система використання всіх видів тестування знань учнів за допомогою комп’ютера та комп’ютерної мережі є найбільш ефективною.

Поряд з позитивним у тестуванні є певні недоліки:

 • складання тестових завдань потребує певної кваліфікації і під силу далеко не кожному педагогу;
 • окремі відповіді мають містити елементи підказок;
 • тестування дозволяє достатньо надійно перевіряти знання, рівень сформованості умінь, професійного мислення, проте за допомогою педагогічних тестів можна здійснювати перевірку тільки опосередковано.

    Навчання за модульною технологією з її дискретним розподілом матеріалу на навчальні елементи, кожний з яких має індикатор зворотного зв’язку, тест досягнень, перетворює постійні контакти викладача з учнем у невід’ємну складову навчального процесу. Це дозволяє одержувати вичерпну інформацію про прогрес у навчанні кожного учня в кожній точці його навчальної програми.

Доцільність комп'ютерного тестування

    Система комп'ютерного тестування дуже зручна для оцінювання знань учнів з низьким та середнім рівнем навчальних досягнень. Вона позбавляє учителя необхідності витрачати дорогоцінний час уроку на вислуховування недолугих усних відповідей тих учнів, що з певних причин не бажають мати великі успіхи з предмету. У той же час вона стимулює їх до виходу на певний достатній рівень знань. На відміну від учителя комп'ютерна програма оцінює не особистість учня, а рівень його компетентності у даному предметі. Цікава думка учнів, переважно хлопців, що обирають предмети орієнтовані на техніку: «Це дуже чесна система контролю знань. Тут важливо не те як сказав, а що ти знаєш».

eac74ad73ec41edf501b052459c56ad4

Прокоментувати:

вгору